Bayrakcı Metal – Çelik Konstrüksiyon – Çelik Çatı – Trapez Sac

Yangın Merdiveni

“Projeye özel” yangın merdiveni tasarımı, proje çizimi, imalat ve montajı alanında itfaiye onaylı ve yönetmeliğe uygun hizmet sunuyoruz.

Yangın Merdiveni Nedir? 

Yangın merdiveni, her çeşit yapı içerisinde bulunan insanların ve diğer canlıların yangın veya herhangi bir acil durum sırasında hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyesinin yapılmasını sağlayan kaçış merdivenidir. Yangın merdivenleri hayati öneme sahip, yapılması zorunlu, yapıların vazgeçilemez unsurları arasında yer almaktadır. Çünkü yangın başladıktan 5-6 dakika gibi kısa bir süre sonra etrafı sarmakta, binalardan çıkışı imkansız hale getirmektedir. Bu durumlarda yangın merdivenleri gibi alternatif yollar, can kaybının yaşanmasının önüne geçmekte kilit rol oynamaktadır. Ne yazık ki yangınlarda ölümle sonuçlanan pek çok vaka yapıların yangın merdiveni eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Aynı zamanda bu merdivenler kişilerin yalnızca bulunduğu yapının içerisinden emniyetli bir şekilde kaçmasını değil, bir yangın durumunda itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edebilmesini ve yangın merdivenlerini alternatif kurtarma yolları olarak kullanmasını sağlamaktadır. 

Hangi Binalarda Yangın Merdiveni Zorunludur?

Hangi yapılarda yangın merdiveni bulundurulması ile ilgili zorunluluk yapının özelliklerine göre belirlenmektedir. Bunlar arasında yapı yüksekliği, bir kattaki kullanıcı sayısı, yapının kullanım sınıfı gibi faktörler etkili olmaktadır. Ve bu etmenler incelenerek yangın merdivenlerinin zorunlu olup olmadığına karar verilmektedir. Mesela; kat sayısı 4’ü geçmeyen ve oturum amaçlı kullanılmayan binalarda yangın merdiveni zorunluluğu yoktur. Ancak bu özel şartlar dışında temel olarak yangı merdiveni bulunması gereken yapılar şöyle sıralanmaktadır:

 • Konutlar,
 • Fabrikalar,
 • İmalathaneler,
 • Mağazalar,
 • Dükkânlar,
 • Depolar,
 • Büro binaları, 
 • Ayakta tedavi merkezleri,
 • Toplanma amaçlı binalar,
 • Oteller, 
 • Moteller, 
 • Yatakhaneler,
 • Sağlık yapılarıdır.

Bu yapılarda da farklı yangın merdiveni standardı uygulanmaktadır. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” içinde yer alan 4. bölümde yukarıdaki başlıkların kaçış merdivenleriyle ilgili ayrıntı bilgilerine yer verilmektedir.  

Yangın Merdiveni Çeşitleri 

Yangın merdivenleri içeriden ve dışarıdan yapılabilmekle birlikte daha çok dışarıdan yapılan yangın merdivenleri tercih edilmektedir. Bunun temel nedeni yer kaybına mahiyet vermemesi ve daha az maliyetle işin tamamlanabilmesini sağlamasıdır. Bazı binalarda ise yangın merdivenleri binaya bitişik beton merdivenler şeklinde imar edilirken diğerlerinde sonradan eklenerek yapılabilmektedir. Bu kaçış merdivenleri binanın koşullarına göre çeşitli şekillerde özel tasarım ya da katlanabilir biçimde de tasarlanabilmektedir. Ancak temelde “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” iki tip yangın merdiveni çeşidini uygun görmektedir. Bunlar Z tipi yangın merdiveni ve dairesel yangın merdivenidir. Bu merdivenlerden hangisinin seçileceğine belli başlı kriterler göz önüne alınarak karar verilmektedir. Özellikle doğru bir kaçış merdiveni tercihi itfaiyeden olumlu raporunun alınmasını da kolaylaştıran bir etmendir. Bu kriterler: 

 • Yapının yüksekliği,
 • Katlardaki kişi sayısı,
 • Yangın merdiveni ölçüleri,
 • Yapının kullanım maksadı,
 • Binanın yapım yılı,
 • Yangın merdiveni koyulacak alanın fiziki şartlarıdır. 

Z Tipi Yangın Merdiveni    

Z tipi yangın merdiveni adını görünümünden almaktadır. Z harfine benzeyen bu merdivenler, dairesel olanlara göre daha kullanışlı ve güvenlidir. Belirli bir basamak sayısından sonra ara sahanlıkların kullanılması yapıdan daha hızlı kaçılmasına olanak vermektedir. Maliyeti dairesel olana göre daha yüksek olsa da Z tipi yangın merdiveninin kullanımı oldukça fazladır. Kısaca Z tipi yangın merdiveninin avantajlarını şöyle sıralamak mümkündür:

 • Kullanışlı ve güvenlidir. 
 • Yangın sırasında bina çok daha hızlı bir şekilde tahliye edilebilir.
 • Birden çok kişinin merdiveni aynı anda kullanmasına olanak tanır. 

Z tipi yangın merdiveni yönetmeliğine göre;

 • Z tipi yangın merdivenlerinin çizimi yapılırken yangın merdiveninin bulunduğu duvarda 3 metre boyutunda bir duvar mesafesi veya yangına karşı korumasız bir kapı bulunmaması gerekmektedir.
 • Z tipi yangın merdivenlerinin olduğu binalarda bina boyunun 21,5 metreyi geçmesi halinde yangın merdiveni yapısının etrafının düşmemesi için ve yangın merdiveninin dayanıklı olup sarsıntıya sebep vermemesi için kapatılmalıdır.
 • TSE standartlarına göre yapılmalıdır. 

Dairesel Yangın Merdiveni    

Spiral yangın merdiveni ya da dairesel yangın merdiveni olarak adlandırılan bu merdiven ismini şeklinden almaktadır. Z tipi yangın merdivenine oranla daha az tercih edilmesinin nedeni insanların inerken daire çizerek inmek zorunda kalmaları ve bunun neticesinde de baş dönmeleri veya denge kaybı gibi şeyler yaşayabilmeleridir. Aynı zamanda basamakları da dar üretildiğinden  hızlı inmeye imkan vermemektedirler. Bu nedenle de bir bakıma daha az güvenli olarak görülmektedirler. Özellikle okul, hapishane, hastane gibi kamuya açık yapılarda kullanılmaları yasaktır. Dairesel yangın merdiveninin en büyük avantajı ise fazla yer kaplamamalarıdır. Kısa dairesel yangın merdiveni avantajları şunlardır;

 • Maliyetleri daha düşüktür.
 • Eski yapılarda ve yangın merdiveni alanı dar olan binalarda kaçış merdiveni yapımına olanak vermektedir. 
 • Görünüm olarak daha şıktırlar. 

Ancak bilindiği üzere yangın merdivenlerinin çeşidi yapının sahibinin isteğine göre değil, yönetmeliğin kurallarına göre belirlenmektedir. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” içerisindeki 43. Madde’ye göre dairesel kaçış merdiveni şu özellikleri taşımalıdır:

 • Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, ve balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.
 • Dairesel merdivenler 9.50 m'den daha yüksek olamaz.
 • Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz.
 • Basamak yüksekliği 175 mm'den çok olamaz.
 • Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m'den az olamaz.

Yangın Merdivenleri Nasıl Olmalıdır?

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” içerisindeki 38. ve 40. Madde’ye göre kaçış merdiveni şöyle olmalıdır:

 • Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir. 
 • Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar. 
 • Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.
 • Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın, o kotta bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir.
 • Kaçış yolları ve kaçış merdivenleri, yan yana yapılamaz. Kaçış merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir.
 • Kaçış merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik göstermesi gerekir.

Yangın Merdiveni Özellikleri 

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 41. Madde’ye göre kaçış merdiveni özellikleri şöyledir:

 • Kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.
 • Kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise10 m’yi aşamaz. Yağmurlama sistemi olan yapılarda bu uzaklık en fazla 15 m olabilir.
 • Dışa açık alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. İç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır.
 • Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. 
 • Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.

Neden Çelik ve Metal Yangın Merdiveni? 

 • Çeşitli hava koşullarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
 • Her türlü yapıya uygun olarak tasarlanabilmektedir.
 • Birim alanda yeteri kadar yük taşıyabilecek şekilde üretilebilmektedir.
 • Montajı ve kurulumu kolaydır.
 • Gerektiğinde kolayca sökülebilmektedir.
 • Yapının durumuna göre modüler veya sabit olarak üretilebilir.
 • Depreme dayanıklılık oranı yüksektir.
 • Kısa sürede üretimi yapılabilmektedir.
 • Geri dönüştürülebildiği için çevre dostu yapılardır.
 • Paslanmaz ve yanmazlar. 

Yangın Merdiveni Yapımı 

Yangın merdivenleri, çelik veya metal konstrüksiyon sistemlerle kurulmaktadır. Yangın merdiveni imalatına başlamadan önce yangın merdivenin yapılacağı binanın incelenmesi gerekmektedir. Ardından projelendirme aşamasında yangın merdiveni çizimi hazırlanıp fikir alışverişi yapılmakta ve proje taslağı tamamlanmaktadır. 

Yangın merdiveni planlaması yangın merdivenlerinin kaçış yolu bölümünden ayrı düşünülmeden yapılmasını gerektirmektedir. Kaçış merdivenleri Türkiye’de yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmesine rağmen halen bu konuda gereken özen gösterilmemektedir. Bu nedenle yangın kaynaklı can kayıpları yaşanmaya devam etmekte ve bu durum yangın merdiveni imalatı için gereken özenin gösterilmesi gerektiğini kanıtlamaktadır. 

Bayrakcı Metal Yangın Merdiveni Hizmetleri 

Bayrakcı Metal, çeşitli yapılar için çelik veya metal konstrüksiyon yangın merdiveni tasarlamakta, ihtiyacınıza uygun tasarım ve ölçülerde güvenli yangın merdiveni üretmektedir. Birçok firma ve şirkete bu alanda hizmet veren firmamız, müşteri memnuniyetini ve can güvenliğini dikkate alarak itfaiye onaylı yangın merdiveni tasarlamaktadır. Tasarladığımız bu kaçış merdivenleri imar denetimlerinde de tam not almaktadır. 

Firmamızın tasarımı yangın merdiveni uygulamaları şunlardır;

 • İtfaiye yönetmeliğine uygun olarak yangın merdiveni projelendirilmektedir.
 • Profesyonel ve sertifikalı ekibimizle her türlü yapı için yangın merdiveni çözümleri sunulmaktadır.
 • Yıllardır bu alandaki tecrübemizle yangın merdiveni konusunda ekonomik ve pratik çözümler üretilmektedir.
 • Olası yangın veya herhangi bir tehlike durumunda binayı kısa sürede tahliye etmeyi sağlayan yangın merdiveni tasarımları yapılmaktadır.
 • Alanında uzman ve sertifikalı kaynakçılarımızın katkıları ile her projeye uygun yangın merdiveni üretimi yapılabilmektedir.
 • Yangın merdiveni sistemlerinde istenen renkte endüstriyel boya kullanılabilmektedir.
 • Ulusal ve uluslar arası standartlar çerçevesinde ilgili yönetmeliklere göre yangın merdiveni hizmetleri sunulmaktadır.
 • Uzman kadromuz tarafından projelendirilerek, tasarlanan yangın merdiveni, çalışma sisteminize uygun olarak istenen sürede imal edilerek, kurulumu yapılmaktadır.
 • Yangın merdiveni çalışmalarımızda “anahtar teslim” hizmet anlayışı benimsenmektedir.

Yangın Merdiveni İmalatında Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 • Yangın merdiveni ısıya karşı dayanıklı ve yanmaz malzemelerle imal edilmesi gerekmektedir. Bu konuda da en dayanıklı malzeme olan çelik akla gelmektedir. 
 • İmal edilen kaçış merdivenleri denetlenmeli ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 
 • Yangın merdivenlerinde kullanılacak malzemelerin iklim ve hava şartlarına dayanıklı olması şarttır. 
 • Yangın merdiveni muhakkak yangın merdiveni ölçüleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. 
 • Yangının yayılmasını engelleyerek geciktiren yangın merdiveni kapısı da belirli standartlara göre üretilmek zorundadır. 
 • Ekonomik kaygılardan uzak yönetmeliklere uygun üretim yapılması gerekmektedir.
 • Basamakların kabartmalı ve baklava desenli olması gerekmektedir.
 • Her yangın merdiveninin her iki tarafında korkuluk, küpeşte ya da duvar bulunması gerekmektedir. 

Yangın Merdiveni Fiyatları 

Bayrakcı Metal; ISO kalite standartları çerçevesinde yangın merdiveni çözümleri sunmaktadır. Herhangi bir proje için yangın merdiveni taleplerinizi kısa sürede tasarlayarak uygulamaktadır. Uluslar arası standartlara uygun yangın merdiveni ve donanımları için hizmet veren firmamız, bu alanda öncü firmalar arasında yer almaktadır.
Sizin için yangın merdiveni projelerini yerinde tasarlayarak projeye uygun yangın merdiveni uygulamasına birlikte karar verebilmekte veya size özel olarak hazırladığımız projelerimizle yangın merdiveni hizmeti sunabilmekteyiz.

Yangın merdivenleri seçeceğiniz yangın merdiveni model, materyal ve ölçülerine aynı zamanda yangın merdiveni metre fiyatlarına göre de farklılık göstereceğinden en uygun fiyatı almak için bize uğrayın, ihtiyaçlarınızı anlatın, yangın merdiveni çeşitlerini inceleyin, karar verin! Özel tasarım talepleri, istediğiniz özelliklerde yangın merdiveni işlemleri için talep@bayrakcimetal.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. “İletişim” bölümündeki formu doldurarak veya telefonlarımız vasıtası ile de bizimle irtibata geçebilirsiniz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her tarafına hizmet vermekteyiz.

Bayrakcı İnşaat Metal San. Tic. Ltd. Şti.
Metal İş Sanayi Sitesi 12A Blok No:38-40 İkitelli
Başakşehir / İstanbul
Web Tasarım ve SEO
Talep Formu